Změna velikosti písma

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost a historie

Současnost a historie obce Mrsklesy

Obec Mrsklesy doznala zásadních změn ve svém vývoji až po svém osamostatnění v r. 1996, kdy došlo k jejímu oddělení včetně části Kovákov od obce Velká Bystřice.

Orgány místní samosprávy ihned stanovily priority využití nemalých finančních prostředků, zejména příjmů z nedaleké skládky komunálních odpadků, které měla nově vzniklá obec k dispozici.

Prvořadým cílem se stala kompletní plynofikace obce, která byla ukončena koncem roku 1998. Současně byla zahájena výstavba vodovodu se státní dotací. Tato investice byla dokončena o rok později, tedy v roce 1999.

Po ukončení obou akcí bylo tedy možno dokončit závěrem roku 2000 další prioritní stavbu, kterou byla velká rekonstrukce místní komunikace včetně opravy stávající jednotné kanalizace pod vozovkou.  Bylo také nutno přistoupit k výstavbě nových autobusových zastávek s čekárnami.

Realizací těchto akcí došlo samozřejmě k značnému narušení prakticky veškerých veřejných ploch obce, a proto je v současnosti realizována jejich řádná rekonstrukce. Jsou rekonstruovány chodníky a vjezdy do domů, byla realizována rozsáhlá výsadba veřejné zeleně, ve které je nadále pokračováno, uskutečněny vnější i vnitřní stavební úpravy kulturního domu, rekonstrukce objektu šaten a přístřešku s kioskem u fotbalového hřiště a zejména pak skateboardového parku, celková rekonstrukce dalšího hřiště na Kovákově, stavba dětského hřiště a řada dalších úprav objektů, sloužících občanům. Byla realizována výstavba chodníku Mrsklesy - Kovákov a výsadba stromořadí podél silnice do Velké Bystřice, dále došlo k rozsáhlým vnitřním i vnějším opravám kulturního domu, zejména opatření proti vlhkosti, k celkové rekonstrukci elektroinstalace a podlahy sálu  a jeho vybavení včetně předsálí, k výměně oken a opravě vnějších omítek. Rovněž budova mateřské školy a obecního úřadu se dočkala rekonstrukce nové přístavby sloužící mateřské škole. V obci je již řadu let zaveden bezdrátový rozhlas, realizovala se výstavba víceúčelového sportovního areálu se dvěma hřišti s umělým povrchem a osvětlením, chodník mezi oběma částmi obce. Obec vybudovala novou splaškovou kanalizaci včetně ČOV, kterou provozuje, také poskytuje připojení k internetu prostřednictvím nově vybudované optické sítě. Byly postupně postaveny 2 nové obecní domy nejdříve multifunkční dům s malým sálem a prodejnou a následně kulturní dům. 

hriště.jpgV současné době jsou opravené veškeré inženýrské sítě a místní komunikace.

Občanům slouží místní mateřská škola, obecní knihovna a kulturní dům , v obci je aktivní TJ Sokol, také mládež zde má svoji klubovnu.

V otázce rozvoje preferuje obec generační nárůst počtu vlastních obyvatel před kvantitativním přílivem občanů z okolí ve snaze zachovat dosavadní venkovský charakter obce, upřednostňuje snahy zvelebování stávajícího potencionálního fondu bydlení, oprav a adaptací  rodinných domů a pod. Cílem sedmičlenného zastupitelstva obce je především služba vlastním občanům. 

Historie

První písemná zmínka o vesnici je v latinsky psané listině z r. 1364, kde se nazývá Myrkless. Česky se ves nazývala Mrsklesy (1447) nebo Mrsklice (1771), německy Nierklowitz (1676) či Mrzsklitz. Ves patřila velkobystřickému panství až do roku 1589, kdy tuto feudální enklávu koupila olomoucká metropolitní kapitula.

Obec Mrsklesy

Po rozpadu patrimoniální správy roku 1848 došlo k vytvoření katastrálních obcí jako základních jednotek státního zřízení. Roku 1850 se jednou z takových obcí staly i Mrsklesy, tenkrát zvané Mrsklice.

Již od roku 1846 patřila do katastru obce kolonie Mariánské Údolí, založená po vzniku zdejších hutí a železáren (1827) na původním velkobystřickém katastru. Avšak i po ustavení vlastního obecního úřadu a místní samosprávy zůstaly dlouho živé vazby na Velkou Bystřici. Již od tereziánských časů to byla společná škola (do r. 1873), ještě mnohem starší byla příslušnost Mrskles do velkobystřické farnosti, která se nezměnila ani po vytvoření samostatné kolatury v Hlubočkách v r. 1912, do níž připadla i osada Mariánské Údolí.

kaple.jpgObec patřila do r. 1900 do obvodu velkobystřické pošty (pak v Mar. Údolí), četnické stanice, zdravotního zařízení a pod.

Mrsklesy se však vždy výrazně odlišovaly národnostním složením obyvatel, které bylo tvořeno až 85 procenty Němců. V důsledku mnohdy nevybíravých germanizačních snah v regionu docházelo i k zostření vztahů obecní správy v Mrsklesích k českému obyvatelstvu, zejména za I. světové války. Proto došlo k jejímu rozpuštění a nahrazení 26.2.1919 úředně jmenovaným vládním komisařem a jím řízenou správní komisí šesti Čechů a jen pěti Němců. Ke stabilizaci situace došlo dne 15.6.1919 sloučením Mrskles a osady Mariánské Údolí s Velkou Bystřicí s použitím mimořádného zákona 76/1919 i bez souhlasu dotčených obcí. Tím
získali Němci na velkobystřické radnici jen nepatrné zastoupení.

Novou příležitost odtrhnout Mrsklesy od české Velké Bystřice přineslo Henleinovo hnutí počátkem 30. let. Počátkem října 1938 se Mrsklesy i s Mariánským Údolím staly součástí "Velkoněmecké říše", což však obnovení samostatnosti obecní správy nepřineslo. Obec byla připojena k Hlubočkám a spolu s nimi k Landrátu Moravský Beroun. Ani po skončení II. světové války se Mrsklesy nedočkaly samostatnosti, přestože vysídlením 310 Němců ( a 120 z Mariánského Údolí) pominul hlavní důvod předešlého sloučení s Velkou Bystřicí.

Teprve od 1.1.1956 v důsledku snahy sjednotit území, na němž se postupně rozvíjel vlivný národní podnik Moravia, tedy Mariánské Údolí a Hlubočky, začal jako v přebývající obci fungovat samostatný místní národní výbor v Mrsklesích.

V důsledku módní vlny 70.let, nazývané socialistická integrace, se od 1.1.1975 Mrsklesy opět staly spolu s dalšími okolními obcemi místní částí Velké Bystřice, již bez Mariánského Údolí.

Až teprve po rozpadu socialistické světové soustavy a změny politického systému počátkem 90. let se obec Mrsklesy stala od 1. 1. 1996 na základě místního referenda samostatnou obcí.