Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kultura a sport > Sportovní areál

Sportovní areál

Provozní řád sportovního areálu v Mrsklesích

Návštěvníci areálu (dále jen uživatelé) jsou povinni řídit se tímto provozním řádem a pokyny správce sportovního areálu (dále jen správce).

1.  Vstup do sportovního areálu :

a) vstup do sportovního areálu je na vlastní nebezpečí,
b) používání hřiště je dovoleno pouze v provozní  době a se souhlasem správce, který eviduje a zpoplatňuje pronájem hřiště,
c) rezervaci je možné provést u správce na základě rozvrhu a herního plánu . Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupném místě,

2.   Práva a povinnosti návštěvníků :

a) každý uživatel je povinen řídit se pokyny správce, zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních,
b) vstup na hřiště je dovolen pouze pro výkon sportovní činnosti,
c) vstupovat   na hřiště je možné jen v obuvi, vhodné pro umělé povrchy hracích ploch, a to podle pokynů správce hřiště,
d) provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách či v prostorách areálu hřišť. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde budou zaznamenány do knihy nálezů,
e) uživatelé jsou povinni zacházet se zařízením areálu šetrně. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, a to jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob,
f) každý uživatel je po ukončení hrací doby povinen uklidit po sobě hřiště či přilehlé plochy podle instrukcí správce,                                                                                                                                          g) v případě zranění uživatele provozovatel nezodpovídá za následky, uživatelé hrají na vlastní nebezpečí. Toto se plně vztahuje i na nezletilé uživatele, kterým může být bez přítomnosti odpovědné osoby vstup do areálu odepřen.                                                                                           

h) stížnosti a připomínky, týkající se provozu areálu nebo správce, mohou uživatelé uplatnit u provozovatele.

3. Zakázané činnosti v areálu :

a) kouřit a požívat alkohol a jiné omamné látky na hřištích. To přiměřeně platí i v ostatních částech areálu,
b) chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, vzbuzuje pohoršení či ruší klid ostatních uživatelů,
c) znečišťovat prostory areálu odhazováním odpadků apod.,
d) vodit do areálu psy nebo jiná zvířata,
e) vjíždět na hřiště na kole či jinými vozidly a opírat je  o oplocení

 f)  vjíždět motorovými vozidly mimo určené parkoviště areálu

4. Vyloučení z návštěvy  areálu :

Z areálu bude vykázán uživatel, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů správce, opije se, případně se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li uživatel v takových případech na výzvu správce areál, může odpovědný pracovník požádat o zákrok policie.

Provozovatel: Obec Mrsklesy

správce:   737 39 49 34

PROVOZNÍ   DOBA

Letní provoz : duben  – říjen

pondělí až pátek
14:00 – 20:00

sobota a neděle
10:00 – 20:00

 

CENÍK od 1.ledna 2011

Tenisový a volejbalový kurt, šatny :      200 Kč  na 1 hod.

Fotbalové hřiště, šatny :                       400 Kč  na 1 hod.

 

 

Roční nájem fotbalového hřiště :    4.000 Kč  na sezonu (jaro-podzim)

Skateboardové hřiště zdarma.

Občané Mrskles a akce pro děti organizované TJ SOKOL Mrsklesy jsou od poplatků za pronájem hřiště osvobozeni.

Možnost vypůjčení sportovního vybavení zakoupené TJ Sokol

Půjčování vybavení.doc